Regulamin serwisu - Subskrypcje MT

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem serwisu jest Budweb Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 23/1, 30-324 Krakow, Poland, (zwany dalej Organizatorem). Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.
2. Z usług Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych będący abonentami sieci:
a. PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE),
b. Polkomtel Sp.z.o.o. (PLUS),
c. T-Mobile Polska S.A.
d. P4 Sp. z o. o. (PLAY)
mający prawo do ich użytkowania w tym do korzystania z usług Premium.
3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci Internet.
4. Każdy użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu poprzez dokonanie aktywacji Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:
a. SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS, która zostaje wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to SMS zawiera zamówioną przez Użytkownika treść za którą użytkownik dokonuje opłaty zgodnie z cennikiem.
b. Rejestracja WWW – zamówienie usługi poprzez wpisanie na stronie WWW swojego numeru telefonu i potwierdzenie go otrzymanym na ten numer kodem PIN. W zależności od Operatora, rejestracja WWW powoduje bezpośrednie zapisanie usługi lub niezbędne jest wysłanie SMSa aktywującego (dostępne tylko u wybranych operatorów GSM, zgodnie z informacjami podanymi przy danym serwisie – w sieci Orange, T-Mobile oraz Play).
c. Numer Specjalny – numer w Sieci Telekomunikacyjnej GSM z zakresu określonego w § 2 Regulaminu wykorzystywany w celu dostarczania Treści,
d. Treści – wszelkiego rodzaju treści stanowiące zawartość serwisu, które mogą być zamawiane przez użytkownika poprzez aktywację serwisu i dostarczane za pośrednictwem Przychodzących SMS-ów Premium. e. Operatorzy komórkowi są odpowiedzialni jedynie za poprawną transmisję wiadomości SMS w serwisie.

II. Rejestracja i dostęp do serwisu

1. W celu skorzystania z Serwisu MT (aktywacji Serwisu) użytkownik powinien wysłać na wskazany w tabeli poniżej numer specjalny (dostępowy) wiadomość SMS o podanej w tabeli treści lub przeprowadzić rejestrację WWW (w sieci GSM, która umożliwia taką rejestrację).
2. Serwis będzie umożliwiał dostęp do internetowej bramki SMS do wszystkich sieci w kraju.
3. Klient ma możliwość zamówienia subskrypcji poprzez wysłanie poniższych SMSów:
a) Serwisy przeznaczone dla wszystkich Użytkowników
Nazwa Serwisu Komenda aktywująca (słowo kluczowe)FREESMS o treści: Numer Specjalny Cena za otrzymanego SMSa (netto / brutto) Częstotliwość otrzymywania SMS* Zawartość SMSa MT:
FREESMS START FREESMS xxxxx 5,00zł / 6,15 zł
Każdy PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ, PIĄTEK miesiąca ok. godz. 7.15 10 wirtualnych punktów
* pierwszy płatny SMS z treścią Użytkownik otrzymuje zaraz po rejestracji w danym serwisie
4. Przy aktywacji serwisów należy zwrócić uwagę na spację, która powinna zostać umieszczona pomiędzy START a słowem kluczowym, przykładowo START SMS.
5. Od momentu zamówienia Serwisu, użytkownik będzie otrzymywał zamówione treści w dniach i godzinach wynikających z tabel powyżej bądź z opisów danych Serwisów, aż do czasu dezaktywacji Serwisów.
6. Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS o treści STOP słowo kluczowe (np. STOP FREESMS) na ten sam numer specjalny, pod który użytkownik wysłał SMS aktywujący usługę.

III. Opłaty w serwisie

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości MT wysłanej do niego w ramach Serwisu, zgodnie z par. 2 pkt 3 niniejszego regulaminu.
2. Opłata za wysłanie SMS-a aktywującego i dezaktywującego serwis jest równa opłacie za SMS standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej danego operatora i jest zgodna jest z cennikiem oferty, z której korzysta użytkownik (w sieci PLUS oraz PLAY wysłanie SMSa z aktywacją i dezaktywacją jest bezpłatne).
3. Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany serwis.
4. Opłata za pobranie treści dokonywana jest przez użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego.
5. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).

IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z usługi

1. Zamawiając dostęp do usługi, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Serwisów (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi użytkownik. Organizator nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMSa lub o innych błędach przy zamawianiu Serwisów.
3. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił usługę w czasie, w jakim zgodnie z regulaminem ma nastąpić otrzymanie wiadomości.

V. Odpowiedzialność

1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby serwisy świadczone były na jak najwyższym poziomie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu serwisów związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów GSM oraz niedostępnością wiadomości w Sieci Telekomunikacyjnej operatorów GSM.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub nienależyte działanie serwisów związanych z nie działaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu serwisów spowodowanych siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Organizatora, którego przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć i któremu nie można przeciwdziałać, w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych podmiotów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci i Internetu.
4. Niezależnie od powyższych postanowień Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia serwisów w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
5. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisów użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
7. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pisemnie na adres e-mail: SUPPORT@FREESMS.PL listownie na adres siedziby spółki.
2. Użytkownik powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego powyżej, a także w formie innej niż wymagana nie będą uwzględniane.
3. Reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).
4. W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Organizator poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej lub pocztowy wskazany uprzednio przez użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie http://freesms.pl/reg.
3. Organizator zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania serwisów. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zmiany regulaminu uczestnik ma prawo do rezygnacji z serwisu.
4. W związku z funkcjonowaniem serwisów Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących serwisów. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.
5. Użytkownicy serwisów ponoszą całkowitą odpowiedzialność i zobowiązują się zwolnić Organizatora z ewentualnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym (w tym niezgodnym z niniejszym Regulaminem) korzystaniem z Serwisów bądź naruszeniami obowiązującego prawa, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.